January 2019

Week 1: Gen. 49:14-19 (Cf. Dt. 33:20-21 & Phil. 4:12-13)

Week 2: Gen. 49:16-21

Week 3: Gen. 49:16-18 (Cf. Judg. 13:11-25)

Week 4: Gen. 49:16-17 (Cf. Judg. 14:6, 15:16-20, 16:23-31 & 18:28-31)

February 2019

Week 1: Judg. 13:5 & 16:21-28 (Cf. Heb. 11:1-2, 32-34)

Week 2: Gen. 49:20-24 (Cf. Dt. 33:23, Judg. 4:1-16 & 5:17-18)

Week 3: Gen. 49:22-24 (Cf. Judg. 10:11-16 & Heb. 11:32-34)

Week 4: Gen. 39:21 & 49:22-25

March 2019

Week 1: Gen. 49:26-27

Week 2: Gen. 49:29-50:9 (Cf. 1 Th. 1:4-6)

Week 3: Gen. 50:7-23

Week 4: Gen. 50:18-26

Week 5: Gen. 50:24-26 (Cf. Luke 1:68, 76-77 & Gal 4:4-7)

April 2019

Week 1: Gen. 1:1-2, 6:1-8 & 9:8-11

Week 2: 1 Cor. 2:1-3 & 11:20; Jn. 1:35-46 & 12:3-33

Week 3: Acts 1:21-26, 2:32 & 17:18; 1 Cor. 15:1-12; 2 Tim. 2:1-9

Week 4: Jn. 1:42-45, 12:25-33, & 20:19-27

May 2019

Week 1: Luke 24:44-53

Week 2: Jn. 16:13 & 20:11-18; Lk. 24:50-53

Week 3: Jn. 16:8-24; Ps. 2; Rev. 1:1-20

Week 4: Mt. 13:13-17 & 22:15-22; Gen. 4:17-24; Heb. 1:8-12

June 2019

Week 1: Matthew 22:34-46; Mark 12:37

Week 2: Matthew 23:1-24:4 (Cf. Rom. 11:7-15)

Week 3: Matthew 24:3-8 & John 13:3, 14:1-4 (Cf. Rom. 8:22-25)

Week 4: Luke 19:28, 45-48 & 24:50-53; Lev. 9:22-24 (Cf. Ex. 23:14-18)

Week 5: Matthew 14:13-14, 22; Mark 6:30-32 (Cf. Is. 40:10-11)

July 2019

Week 1: John 6:15, Matthew 24:3-8 & Acts 1:1-7 (Cf. Isaiah 40:1-11)

Week 2: Matthew 24:1-2 & Romans 9:1-5

Week 3: Romans 11:18-26 & Mt. 24:42-51

Week 4: Daniel 4:19, 22-34

 

August 2019

Week 1: John 10:1-16

Week 2: John 1:1-10 (Cf. Proverbs 8:22-23, Gen. 3:8-9)

Week 3: John 6:32-66, 7:37-39 & 8:12

Week 4: John 7:18-19; 8:31-59; Mt. 25:24-26 (Cf. Gen. 3:8-15)

September 2019

Week 1: Exodus 15:13-24 (Cf. Ps. 44:1-3, Numbers 16, & Rom. 9:19-22)

Week 2: Psalm 44

Week 3: Psalm 119

Week 4: Exodus 2

Week 5: Daniel 4:22-37 & 7:1-9

October 2019

Week 1: Exodus 3:16-18

Week 2: Daniel 5:1-30

Week 3: Exodus 3:14 & Matthew 4:7-10

Week 4: Daniel 5:1-31

November 2019

Week 1: Exodus 3:7-18

Week 2: Daniel 7:7-11

Week 3: Exodus 3:18-22

Week 4: Psalm 80

December 2019

Week 1: Christmas Bible Reading Notes Part I

Week 2: Exodus 3:21-4:18

Week 3: Christmas Bible Reading Notes Part II

Week 4: Exodus 4:1-7 & 4:30-31

Week 5: Christmas Bible Reading Notes Part III